Systeemgericht coachen – Coach Boulevard

Systeemgericht coachen

Coach Boulevard onderscheidt zich met een eigen visie op coaching die we ‘systeemgericht’
coachen noemen.

Wat is systeemgericht coachen?

Simpel gezegd staat systeemgericht coachen voor het op zoek gaan naar de wisselwerking tussen
waarneembaar gedrag en de omgeving waarbinnen dat gedrag plaatsvindt. Dit past bij onze
focus die ligt op coaching in een werkcontext, dus met een zekere doelgerichtheid.
Kernpunt in deze benadering is zicht krijgen op de functie van (schijnbaar) disfunctionele
gedragspatronen.
Binnen deze benadering vinden veel bekende coachingstheorieën en modellen hun plek.
Systeemgericht coachen is eerder holistisch dan specialistisch van aard.

Is systeemgericht coachen hetzelfde als systemisch
coachen?

Nee, wij zien dit als aparte benaderingen. Waar in systeemgericht coachen vooral oog is voor
dynamiek in relatie met de context kijk je bij systemisch coachen -geïnspireerd door
gezinstherapie- vooral naar ieders plek in een systeem.
Daarbij gaat men ervanuit dat er in sociale systemen drie wetmatigheden (basisprincipes)
werkzaam zijn:

Als een van de basisprincipes binnen het systeem verstoord is, ontstaan er dynamieken om op
zoek te gaan naar een nieuw evenwicht dat tot uiting komt in niet functioneel gedrag.
Organisatieopstellingen worden gebruikt om onbewuste gewaarwordingen dat er in de
basisprincipes iets niet klopt naar boven te krijgen.

Binnen Coach Boulevard gebruiken we de ‘bril’ van sociale wetmatigheden vooral als we te
maken hebben met regressieve of stagnerende teams. Dan kan onderzoeken waar
‘basisprincipes’ zijn verstoord waarde hebben voor het begrijpen van stagnerende patronen.
Overigens zonder dat we daarbij gebruik maken van opstellingen.

Meer weten? Lees dan onze blog ‘de ene systeemdenker is de andere niet

Systeemgerichte individuele coaching

Bij systeemgericht individuele coaching ligt er nadruk op coachees helpen zicht te krijgen op hun
interactie met de context waarin een vraagstuk speelt. Welke patronen zijn daarin zichtbaar?
Welke effecten heeft dat? Welke feedback krijgt de coachee? Wat zijn verwachtingen over de
coachee en zijn rolinvulling? Welke steun wordt er ontvangen vanuit collega’s, welke
teamdynamiek ervaart de gecoachte? Samen met de coachee onderzoek je de wisselwerking
tussen de context en de interne ‘psychologische huishouding’ van de coachee. Wat is helpend,
wat is belemmerend en wat is er op basis daarvan te leren en te ontwikkelen?
En wat zou dat weer betekenen voor relaties met anderen?
Liefst met vooral aandacht voor mogelijkheden en door de kracht van het hier en nu te benutten.

Systeemgerichte teamcoaching

Wanneer je een team vanuit het systeemdenken benadert, focus je je op gedrag dat in het hier &
nu waarneembaar is. Je kijkt naar de interactiepatronen binnen het team, naar gedrag dat zich in
de bovenstroom manifesteert, maar ook naar spanning die waarneembaar is in de onderstroom.
Je intervenieert door het team bewust te maken van die patronen in gedrag. Zo verkrijgt het team
inzicht in en bewustzijn van zowel doel-versterkende, als van doel-verzwakkende patronen.
Vervolgens onderzoekt je als coach samen met het team hoe het grotere systeem waarvan het
subsysteem deel uitmaakt deze patronen mogelijk oproept. Wat maakt dit (op het eerste gezicht
niet functionele) gedrag functioneel in deze context? Men noemt dit wel een ‘functionele analyse’.
Vanuit dat inzicht ontstaan er allerlei interventiemogelijkheden om de niet functionele patronen
te doorbreken.

Agile-lean teamcoaching

Agile-lean teamcoaching is per definitie systeemgerichte coaching. Daarbij kijk je niet alleen naar
patronen van interactie maar ook naar de wijze van afstemming op het gezamenlijk doel en
processen van gezamenlijk betekenisgeven en waarde creëren. Daarbij gaat agile-lean
teamcoaching er niet vanuit dat er een (team)coachvraag hoeft te zijn of een directe aanleiding
voor coachen. Uitgangspunt is dat er in teams altijd sprake is van onbenut potentieel dat
ontwikkeld kan worden, passend bij de gezamenlijke opgave. Het Lean en agile gedachtengoed
kunnen daarbij inspiratie geven voor continue aandacht voor verbeteren en samen leren.

Coachend leiderschap/systeemgericht leiderschap

Wat ons betreft is coachend leiderschap systeemgericht leiderschap; zodanig invloed uitoefenen
dat de organisatie als levend systeem de goede dingen doet, continuïteit borgt én zich
voortdurend weet aan te passen aan veranderende omstandigheden. En daarbij gaat het maar
beperkt om wat je als leider weet en wellicht ook minder dan wel eens verondersteld wordt om je
karakter en eigenschappen. Waar het wel om gaat:

“Nieuwsgierig zijn naar en herkennen van momenten waarop je toegevoegde waarde hebt
voor het systeem en de moed en competenties hebben om die momenten te pakken”
(naar Prof Jaap Schaveling).

Dat is meer dan met empathie medewerkers 1 op 1 begeleiden. Het vraagt om kunnen
inzoomen én uitzoomen. Om te kunnen werken met individuen én met teams. En om zelf
reflecterend te zijn en blijven.

Over Coach Boulevard

Coach Boulevard is al meer dan 20 jaar toonaangevend in systeemgerichte coaching:

 • Door onze zeer hoog gewaarde en door diverse geaccrediteerde open opleidingen.
 • Door hoog kwalitatieve opleidingen op maat die we op basis hiervan ontwikkelen
  voor incompanygroepen; groepen deelnemers uit dezelfde organisatie die samen
  de kracht van coaching binnen hun organisatie willen versterken.
 • Door de inzet van onze expertise op het gebied van systeemgericht coachen. In
  sectoren als zorg, onderwijs en zakelijke dienstverlening worden we gevonden
  voor teamcoachtrajecten én als partner op het gebied van leiderschaps, -team en
  organisatieontwikkeling.

Coach Boulevard denkt graag mee over hoe we in specifieke situaties zo groot mogelijk
toegevoegde waarde kunnen hebben.

Een vraag?

Heb je een vraag over systeemgerichte coaching? Of is er iets waar we over mee kunnen
denken? Vul dan onderstaand formulier in en je ontvangt een antwoord per mail.

  Deze site is beveiligd door reCAPTCHA. De Google Privacy Policy en Terms of Service zijn van toepassing.